Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

                                                                                           Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2020
Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie 
im. Agnieszki Osieckiej z dnia 16 listopada 2020 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
OŚRODKA KULTURY W NIEMODLINIE IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

§ 2

1. W Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zwanym dalej Ośrodkiem, tworzy się następujące stanowiska pracy:
 1) Dyrektor,
 2) Główny Księgowy,
 3) Specjaliści:
   a) specjalista ds. obsługi urządzeń akustycznych oraz organizacji imprez,
   b) specjalista ds. promocji,
   c) specjalista do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych.
 4) Instruktorzy:
   a) instruktor plastyki,
   b) instruktor muzyki,
 5) Pracownik gospodarczy:
   a) pracownik gospodarczy + palacz centralnego ogrzewania,
   b) pracownik gospodarczy.
2. Schemat graficzny struktury organizacyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3

1. Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zarządza dyrektor.
2. W razie nieobecności w pracy dyrektora lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków zastępstwo pełni upoważniony przez dyrektora na piśmie pracownik Ośrodka.
3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Ośrodka, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Gminy.
4. Kompetencje i zadania dyrektora:
a) jest kierownikiem Ośrodka w rozumieniu kodeksu pracy oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Ośrodka realizując wszystkie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Ośrodku pracowników;
b) jest administratorem danych osobowych Ośrodka;
c) sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy określonymi w graficznym schemacie organizacyjnym Ośrodka;
d) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Ośrodka;
e) ustala coroczne plany działalności programowej Ośrodka oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją;
f) zarządza mieniem Ośrodka, załatwia sprawy związane z adaptacją, remontami oraz konserwacją budynku i pomieszczeń;
g) sporządza plany finansowe Ośrodka oraz sprawuje nadzór nad ich prawidłową realizacją;
h) wykonuje inne zadania określone przepisami prawa oraz wynikające ze statutu Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

§ 4

Do zadań i kompetencji głównego księgowego należy w szczególności:
1) wykonanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i finansów publicznych;
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
3) coroczne opracowywanie projektów planów finansowych Ośrodka, czuwanie nad ich prawidłową realizacją oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
4) wykonanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
5) wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz odpowiedzialności, a także obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

§ 5

Do zadań specjalisty ds. promocji należy:
1) redagowanie materiałów informacyjno - promocyjnych nt. działalności Ośrodka (ulotek, folderów, zaproszeń, plakatów, prezentacji multimedialnych);
2) prowadzenie dokumentacji organizowanych przedsięwzięć kulturalnych i ich archiwizacja (sporządzanie scenariuszy, harmonogramów, sprawozdań z imprez kulturalnych i środowiskowych, gromadzenie informacji prasowych, zdjęciowych);
3) prowadzenie zamówień publicznych do 30 tys. Euro zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro.
4) przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie działalności kulturalnej i wniosków o płatność;
5) organizacja imprez kulturalnych wynikających z harmonogramu pracy Ośrodka (w tym konkursów muzycznych, recytatorskich, wernisaży);
6) współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury;
7) pozyskiwanie sponsorów i reklamodawców;
8) obsługa strony internetowej Ośrodka i portali społecznościowych;
9) promocja działalności Ośrodka i kontakt z mediami;
10) obsługa kasy fiskalnej Ośrodka;
11) wykonanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
12) wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

§ 6

Do zadań specjalisty ds. obsługi urządzeń akustycznych oraz organizacji imprez należy w szczególności:
1) obsługa techniczno – akustyczna imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek;
2) samodzielne organizowanie imprez,
3) konserwacja urządzeń akustycznych;
4) obsługa studia nagrań;
5) rejestracja dźwiękowa imprez, koncertów, recitali;
6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
7) wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

§ 7

Do zadań specjalisty do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych należy w szczególności:
1) prowadzenie i obsługa sekretariatu Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
2) organizowanie kontaktów dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie ze wskazanymi przez niego instytucjami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi itd.;
3) prowadzenie ewidencji dokumentów kancelaryjnych;
4) załatwianie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia Ośrodka Kultury w  Niemodlinie;
6) przygotowanie dokumentów do archiwizacji;
7) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy tj. prowadzenie list obecności, urlopów, kart ewidencji czasu pracy, kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
8) prowadzenie dokumentacji akt osobowych pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
9) przygotowanie grafików godzin pracy;
10) przygotowywanie umów cywilnych;
11) prowadzenie spraw i dokumentacji zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
12) prowadzenie ewidencji środków trwałych poniżej 3,5 tys. zł;
13) prowadzenie ewidencji wpłat za zajęcia prowadzonych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie;
14) przygotowywanie pism, projektów zarządzeń wewnętrznych;
15) obsługa kasy fiskalnej;
16) udział w organizacji imprez kulturalnych;
17) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
18) wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

§ 8

Do zadań instruktorów należy w szczególności:
1) prowadzenie zajęć artystycznych z wychowankami Ośrodka;
2) organizowanie koncertów, spektakli, recitali;
3) organizacja wystaw;
4) organizacja przeglądów i konkursów artystycznych;
5) prowadzenie dokumentacji fotograficznej i dźwiękowej imprez;
6) obsługa techniczna i artystyczna imprez własnych i zleconych;
7) opieka merytoryczna nad zespołami, sekcjami i kołami zainteresowań;
8) przygotowanie zespołów, sekcji i wychowanków kół zainteresowań do udziału w konkursach i przeglądach artystycznych;
9) opracowanie aranżacji piosenek i podkładów muzycznych na potrzeby zespołów i wokalistów;
10) przygotowanie oprawy artystycznej imprez środowiskowych, koncertów, recitali;
11) przygotowanie scenografii i oprawy plastycznej organizowanych imprez;
12) prowadzenie kroniki wydarzeń;
13) współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami;
14) pozyskiwanie sponsorów i reklamodawców;
15) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
16) wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

§ 9

Do obowiązków pracownika gospodarczego należy w szczególności:
1) utrzymanie czystości i porządku w Ośrodku i na terenach do niego przynależnych;
2) konserwacja sprzętu, bieżące naprawy, remonty;
3) konserwacja zieleni administrowanych przez Ośrodek;
4) obsługa imprez kulturalnych;
5) obsługa pieców c.o. zgodnie z uprawnieniami;
6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora związanych z prowadzoną działalnością statutową;
7) wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

§ 10

1. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Niemodlina.
2. Z uwagi na to, że w Ośrodku nie działają organizacje związkowe i stowarzyszenia twórców, nie został on zaopiniowany przez te podmioty.

§ 11

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
2. Regulamin został oddany do wiadomości pracowników w dniu 16 listopada 2020 r.
3. Zmiany regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.