Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, z siedzibą w Niemodlinie,
  ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 774606096, e-mail: sekretariat@okniemodlin.org, http://www.okniemodlin.org
 2. Inspektorem ochrony danych jest Marzena Haniecka, tel.: 774606096, e-mail: sekretariat@okniemodlin.org
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej poprzez realizację zadań i inicjatyw upowszechniających i promujących kulturę, w tym twórczość artystyczną, popularyzujących wychowanie, wiedzę, naukę oraz edukację społeczną i aktywizujących w tym zakresie mieszkańców gminy, zgodnie ze statutem administratora.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma zastosowanie,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa:
 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania.

 1. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny informowany poprzez publikacje administratora i / lub środki masowego przekazu (media: radio, telewizja, prasa, Internet) oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa
  i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:

 1. Z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, stosuje się okresy przechowywania danych osobowych w nich wskazane.

 1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.
 2. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie Państwa danych osobowych:
  1. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2. jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe.

Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, a nawet uniemożliwić jego wykonanie, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest jedyną możliwą do zastosowania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.