Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie

 1. Nazwa instytucji: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel. 774606096
 2. Nazwa stanowiska: Specjalista do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej
 3. Wymiar czasu pracy – 1 etat
 4. Miejsce pracy: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej
 5. Rodzaj umowy o pracę: od 1 września 2020 r. pierwsza umowa na czas określony, z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony
 6. Wymagane wykształcenie: wyższe (preferowane administracyjne, ekonomiczne lub średnie z co najmniej 3 letnim stażem pracy o podobnej specyfice zadań)
 7. Wymagania:
  • obywatelstwo polskie
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • osoba nie była karana
  • prawo jazdy kategorii B
  • znajomość problematyki instytucji kultury, przepisów prawa pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o przetwarzaniu danych osobowych
  • biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych
  • łatwość w redagowaniu pism urzędowych
  • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 8. Zakres zadań:
  - prowadzenie sekretariatu, spraw bieżących i obsługa klientów Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
  - prowadzenie ewidencji dokumentów kancelaryjnych;
  - wystawianie, opisywanie faktur;
  - załatwianie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń Ośrodka Kultury w Niemodlinie – przygotowywanie umów, wystawianie faktur;
  - prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
  - przygotowanie dokumentów do archiwizacji;
  - prowadzenie składnicy akt;
  - prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie tj. prowadzenie list obecności, urlopów, kart ewidencji czasu pracy, grafików czasu pracy, kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych;
  - przygotowywanie sprawozdań, w tym do Głównego Urzędu Statystycznego;
  - przygotowywanie projektów umów cywilno - prawnych;
  - przygotowywanie projektów na dofinansowanie m.in. z programów unijnych, rządowych, ich realizacja i rozliczanie;
  - prowadzenie spraw i dokumentacji zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
  - prowadzenie ewidencji wpłat za zajęcia prowadzone przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie;
  - przygotowywanie pism, projektów zarządzeń wewnętrznych;
  - obsługa kasy fiskalnej;
  - obsługa monitoringu;
  - udział w organizacji imprez kulturalnych;
  - wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
  - wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

IX. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz CV;
 2. Kwestionariusz osobowy wg wzoru (Załącznik nr 1);
 3. Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru (Załącznik nr 3);
 4. Kserokopia dyplomów, świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje;
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      X. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów.

 1. Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, w zaklejonej i opisanej kopercie (imię, nazwisko, adres) z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Specjalista do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej;
 2. Termin składania dokumentów upływa 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00;
 3. Dokumenty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub złożone za pomocą poczty elektronicznej – nie będą rozpatrywane.

      XI. Informacje dodatkowe:

 1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
 2. Z wytypowanymi kandydatami dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów oraz zaświadczenie lekarskie.
 4. Niedostarczenie ww. dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.
 5. Ośrodek Kultury w Niemodlinie, prowadząc ww. nabór, przetwarza dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę. W Załączniku nr 2  znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
  DOCZał. nr 1 Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc (30,50KB)
  PDFZał. nr 2 Inf. o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów.pdf (111,56KB)
  PDFZał. nr 3 Zgoda kandydata do pracy.pdf (94,64KB)
  PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (305,72KB)