Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Specjalisty do spraw promocji w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Specjalisty do spraw promocji w Ośrodku Kultury w Niemodlinie

im. Agnieszki Osieckiej

 1. Nazwa instytucji: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel. 774606096.
 2. Nazwa stanowiska: Specjalista do spraw promocji w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
 3. Wymiar czasu pracy – 1 etat.
 4. Miejsce pracy: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
 5. Rodzaj umowy o pracę: od 1 sierpnia 2021 r. na czas zastępstwa.
 6. Wymagane wykształcenie: wyższe.
 7. Wymagania:
  • obywatelstwo polskie
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • osoba nie była karana
  • prawo jazdy kategorii B
  • znajomość problematyki instytucji kultury, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o przetwarzaniu danych osobowych, ustawy o zamówieniach publicznych
  • biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych
  • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań, wniosków na dofinansowanie
  • umiejętność obsługi sprzętu audio-wideo, fotograficznego, projektora multimedialnego, itp.
  • kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.
 8. Zakres zadań:
 1. Redagowanie materiałów informacyjno - promocyjnych nt. działalności Ośrodka (ulotek, folderów, zaproszeń, plakatów, prezentacji multimedialnych, sprawozdań).
 2. Prowadzenie dokumentacji organizowanych przedsięwzięć kulturalnych i ich archiwizacja (sporządzanie scenariuszy, harmonogramów, sprawozdań z imprez kulturalnych, gromadzenie informacji prasowych, zdjęciowych, wideo).
 3. Prowadzenie zamówień publicznych do 30 tys. Euro zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro.
 4. Poszukiwanie możliwości aplikowania w programach dotacyjnych.
 5. przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie działalności kulturalnej i wniosków o płatność.
 6. Organizacja imprez kulturalnych (w tym konkursów muzycznych, recytatorskich, fotograficznych, plastycznych, wernisaży, itp.).
 7. Prowadzenie konferansjerki.
 8. Współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury.
 9. Pozyskiwanie sponsorów, patronatów.
 10.  Obsługa strony internetowej Ośrodka i portali społecznościowych.
 11.  Promocja działalności Ośrodka i kontakt z mediami.
 12.  Obsługa kasy fiskalnej Ośrodka.
 13.  Obsługa techniczna imprez kulturalnych.
 14.  Obsługa audio-wideo i fotograficzna imprez kulturalnych.
 15.  Obsługa monitoringu, fasady multimedialnej i systemu sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń znajdujących się w ośrodku (po uprzednim przeszkoleniu).
 16.  Przygotowywanie i obróbka filmów promocyjnych dotyczących działalności Ośrodka.
 17.  Wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową.
 18.  Wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

IX. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz CV.
 2. Kwestionariusz osobowy wg wzoru (Załącznik nr 1).
 3. Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru (Załącznik nr 3).
 4. Kserokopia dyplomów, świadectw dokumentujących   posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      X. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, w zaklejonej i opisanej kopercie (imię, nazwisko, adres) z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Specjalista do spraw promocji w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej”.
 2. Termin składania dokumentów upływa 30 czerwca 2021 r. do godz. 14.00.
 3. Dokumenty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub złożone za pomocą poczty elektronicznej – nie będą rozpatrywane.

      XI. Informacje dodatkowe:

 1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
 2. Z wytypowanymi kandydatami dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia osoby do zatrudnienia. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów oraz zaświadczenie lekarskie.
 4. Niedostarczenie ww. dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.
 5. Ośrodek Kultury w Niemodlinie, prowadząc ww. nabór, przetwarza dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę. W Załączniku nr 2 znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

PDFOgłoszenie o naborze.pdf (1,16MB)
DOCzal-nr-1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc (31,00KB)
PDFzal-nr-2-inf-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-kandydatow.pdf (110,44KB)
PDFzal-nr-3-zgoda-kandydata-do-pracy.pdf (93,10KB)

PDFSpecjalista do spraw promocji - wyniki naboru.pdf (293,35KB)