Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STATUT OŚRODKA KULTURY W NIEMODLINIE

im. Agnieszki Osieckiej

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Kultury w Niemodlinie im Agnieszki Osieckiej zwany dalej "Ośrodkiem Kultury" działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2. Ośrodek Kultury został utworzony uchwałą Nr XIX/152/2000 Rady Miejskiej  w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2000 roku. Akt utworzenia instytucji kultury został zmieniony uchwałą Nr XXXIII/266/2000 roku Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 grudnia 2000 roku oraz uchwałą Nr LIV/315/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 maja 2018 roku.

§ 3. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Niemodlin.

§ 4. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 5. 1. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin.

2. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina Niemodlin.

3. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność na terenie całej Polski.

Rozdział 2
Zakres działalności

§ 6. Ośrodek Kultury powołany jest do:

1) prowadzenia działalności kulturalnej, promocji twórczości artystycznej, podejmowania działań i inicjatyw kulturalnych;

2) rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;

3) prezentacji i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;

4) kształtowania nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

§ 7. Zadania Ośrodka Kultury realizowane są w szczególności poprzez:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji, zespołów i innych;

3) wymianę doświadczeń, osiągnięć kulturalnych i twórczych z innymi ośrodkami kulturalnymi;

4) współpracę ze środkami masowego przekazu;

5) organizację imprez i uroczystości ujętych w kalendarzu Organizatora;

6) prowadzenie działalności wydawniczej;

7) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;

8) współpracę z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym;

9) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;

10) prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, rozrywkowych;

11) realizację imprez zleconych.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 8. 1. Ośrodkiem Kultury zarządza dyrektor.

2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Niemodlina.

§ 9. 1. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością instytucji;

2) reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz;

3) zarządzanie majątkiem Ośrodka Kultury;

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;

6) ustalanie rocznego planu finansowego;

7) występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację i dofinansowanie bieżących zadań własnych;

8) składanie Organizatorowi sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury za rok poprzedni do końca I kwartału następującego po roku sprawozdawczym.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział 4
Źródła finansowania - majątek

§ 10. 1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia, kierując się zasadą efektywności jej wykorzystania. Mienie służy wyłącznie wykonywaniu zadań statutowych Ośrodka Kultury.

3. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności będzie przekazywany na cele statutowe Ośrodka Kultury.

4. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości środków finansowych w formie dotacji od Organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

5. Źródłami finansowania Ośrodka Kultury są:

1) dotacje otrzymywane od Organizatora;

2) przychody uzyskane z prowadzonej działalności;

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

4) środki uzyskiwane ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

5) środki uzyskane z innych źródeł.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.