Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik do  Zarządzenia Nr 1/2023

                                                Dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie

im. Agnieszki Osieckiej

                                                                                                                                   z dnia 16 sierpnia 2023 r. 

                                                                                                           

                                                                             

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA KULTURY W NIEMODLINIE

IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

§ 2

1. W Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zwanym dalej Ośrodkiem, tworzy się następujące stanowiska pracy:

 1. Dyrektor
 2. Główny Księgowy
 3. Specjaliści:
 1. specjalista do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych;
 2.  specjalista ds. artystycznych;
 3. specjalista do spraw projektów i organizacji imprez;
 4. specjalista ds. promocji.
 1. Instruktor plastyki
 2. Pracownicy gospodarczy
 1. Schemat graficzny struktury organizacyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

 

§ 3

 1. Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zarządza dyrektor.
 2. W razie nieobecności w pracy dyrektora lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków zastępstwo pełni upoważniony przez dyrektora na piśmie pracownik Ośrodka.
 3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Ośrodka, niezastrzeżonych do kompetencji organów Gminy.
 4. Kompetencje i zadania dyrektora:
 1. jest kierownikiem Ośrodka w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Ośrodka realizując wszystkie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Ośrodku pracowników;
 2. jest administratorem danych osobowych Ośrodka;
 3. sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy określonymi w graficznym schemacie organizacyjnym Ośrodka;
 4. reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Ośrodka;
 5. ustala coroczne plany działalności programowej Ośrodka oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją;
 6. zarządza mieniem Ośrodka, załatwia sprawy związane z adaptacją, remontami oraz konserwacją budynku i pomieszczeń;
 7. sporządza plany finansowe Ośrodka oraz sprawuje nadzór nad ich prawidłową realizacją;
 8. wykonuje inne zadania określone przepisami prawa oraz wynikające ze statutu Ośrodka.

 

§ 4

Do zadań i kompetencji głównego księgowego należy  w szczególności:

 1. wykonanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i finansów publicznych;
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 3. coroczne opracowywanie projektów planów finansowych Ośrodka, czuwanie nad ich prawidłową realizacją oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 4. wykonanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
 5. wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz odpowiedzialności, a także obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

 

§ 5

Do zadań specjalisty do spraw sekretariatu i kadrowo-administracyjnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie i obsługa sekretariatu Ośrodka;
 2. organizowanie kontaktów dyrektora Ośrodka ze wskazanymi przez niego instytucjami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi itd.;
 3. prowadzenie ewidencji dokumentów kancelaryjnych;
 4. załatwianie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń;
 5. prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia Ośrodka Kultury w  Niemodlinie;
 6. przygotowanie dokumentów do archiwizacji;
 7. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy tj. prowadzenie list obecności, urlopów, kart ewidencji czasu pracy, kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych;
 8. prowadzenie dokumentacji akt osobowych pracowników Ośrodka;
 9. przygotowanie grafików godzin pracy;
 10. przygotowywanie umów cywilno-prawnych;
 11. prowadzenie spraw i dokumentacji zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie;
 12. prowadzenie ewidencji wpłat za zajęcia kulturalne;
 13. przygotowywanie pism, projektów zarządzeń wewnętrznych;
 14. obsługa kasy fiskalnej;
 15. udział w organizacji imprez kulturalnych;
 16. wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
 17. wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku;

 

§ 6

Do zadań specjalisty do spraw projektów i organizacji imprez należy:

 1. organizacja imprez kulturalnych wynikających z harmonogramu pracy Ośrodka (w tym konkursów muzycznych, recytatorskich, wernisaży);
 2. opracowywanie scenariuszy imprez kulturalnych i sprawozdań z ich realizacji;
 3. prowadzenie konferansjerki organizowanych imprez kulturalnych;
 4. przygotowanie projektów i wniosków na dofinansowanie działalności kulturalnej, realizacja, rozliczenie i składanie wniosków o płatność;
 5. prowadzenie zamówień publicznych;
 6. przygotowanie umów na organizację imprez kulturalnych;
 7. współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury;
 8. obsługa kasy fiskalnej;
 9. przyjmowanie wpłat za zajęcia kulturalne;
 10. wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.
 11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
 12. wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

 

§ 7

      Do zadań specjalisty ds. artystycznych należy:

 1. prowadzenie zajęć muzycznych;
 2. przygotowanie projektów muzycznych;
 3. opracowanie aranżacji piosenek i podkładów muzycznych na potrzeby zespołów i wokalistów;
 4. obsługa techniczno – akustyczna imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek;
 5. konserwacja urządzeń akustycznych;
 6. obsługa studia nagrań;
 7. rejestracja dźwiękowa imprez, koncertów, recitali;
 8. przygotowanie oprawy artystycznej imprez, koncertów, recitali;
 9. wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
 10. wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

 

 

§ 8

Do zadań specjalisty ds. promocji należy:

 1. redagowanie materiałów informacyjno - promocyjnych nt. działalności Ośrodka (ulotek, folderów, zaproszeń, plakatów, prezentacji multimedialnych);
 2. prowadzenie i gromadzenie dokumentacji organizowanych przedsięwzięć kulturalnych i ich archiwizacja (gromadzenie informacji prasowych, zdjęciowych);
 3. przygotowanie filmików promocyjnych działalności ośrodka;
 4. prowadzenie kroniki ośrodka;
 5. współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury;
 6. pozyskiwanie sponsorów i reklamodawców;
 7. obsługa strony internetowej Ośrodka i portali społecznościowych;
 8. promocja działalności Ośrodka i kontakt z mediami;
 9. wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku;
 10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową.

 

§ 9

Do zadań instruktora plastyki należy w szczególności:

 1. prowadzenie zajęć artystycznych z wychowankami Ośrodka;
 2. organizacja wystaw, wernisaży;
 3. organizacja konkursów plastycznych;
 4. przygotowanie wychowanków sekcji plastycznej do udziału w konkursach;
 5. przygotowanie scenografii i oprawy plastycznej organizowanych imprez;
 6. współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami;
 7. pozyskiwanie sponsorów;
 8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Ośrodka związanych z prowadzoną działalnością statutową;
 9. wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

 

§ 10

Do obowiązków pracowników gospodarczych należy w szczególności:

 1. utrzymanie czystości i porządku w budynku Ośrodka oraz na terenach do niego przynależnych;
 2. konserwacja sprzętu, bieżące naprawy, remonty;
 3. konserwacja zieleni administrowanych przez Ośrodek;
 4. obsługa imprez kulturalnych;
 5. obsługa pieców c.o. zgodnie z uprawnieniami;
 6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora związanych z prowadzoną działalnością statutową;
 7. wykonywanie wszystkich czynności zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków oraz obowiązującymi przepisami i regulaminami obowiązującymi w Ośrodku.

 

§ 11

 1. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Niemodlina.       
 2. Z uwagi na to, że w Ośrodku nie działają organizacje związkowe i stowarzyszenia twórców, nie został on zaopiniowany przez te podmioty.

 

§ 12

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.
 2. Regulamin został oddany do wiadomości pracowników w dniu 16 sierpnia 2023 r.
 3. Zmiany regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.